Nawigacja po sekcjach

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe (poniżej zwykle określane jako "dane") będą przez nas przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie i w celu zapewnienia funkcjonalnej i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej, w tym jej zawartości, oraz oferowanych na niej usług.

Zgodnie z Art. 4 nr 1 rozporządzenia (UE) 2016/679, tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej "RODO"), "przetwarzanie" odnosi się do każdej operacji lub zestawu operacji, takich jak gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, dostosowywanie, zmienianie, pobieranie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie wykonywane na danych osobowych, niezależnie od tego, czy odbywa się to w sposób zautomatyzowany, czy nie.

Poniższa polityka prywatności ma na celu poinformowanie Państwa w szczególności o rodzaju, zakresie, celu, czasie trwania i podstawie prawnej przetwarzania takich danych pod naszą kontrolą lub we współpracy z innymi podmiotami. Poniżej informujemy również o komponentach osób trzecich, z których korzystamy w celu optymalizacji naszej strony internetowej i poprawy doświadczenia użytkownika, co może skutkować przetwarzaniem danych przez te osoby trzecie, które gromadzą i kontrolują.

 

Nasza polityka prywatności ma następującą strukturę:

I. Informacje o nas jako administratorze  Państwa danych

II. Prawa użytkowników i osób, których dane dotyczą

III. Informacje o przetwarzaniu danych

 

I. Informacje o nas jako administratorze Państwa danych

Stroną odpowiedzialną za niniejszą stronę internetową ("administrator") w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:

Ferdinand Menrad GmbH + Co. KG
Oderstrasse 2
73529 Schwäbisch Gmünd
Germany

Telefon: +49 (0) 7171 803-0
Fax: +49 (0) 7171 803-773
E-Mail: info@menrad.de
 

Inspektorem ochrony danych osobowych u administratora jest:

Peter Miller
datenschutz@menrad.de

 

II. Prawa użytkowników i osób, których dane dotyczą

W odniesieniu do przetwarzania danych, które zostanie opisane bardziej szczegółowo poniżej, użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają prawo do

  • do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane ich dotyczące, informacji o przetwarzanych danych, dalszych informacji o charakterze przetwarzania danych oraz kopii danych (por. również art. 15 RODO);
  • skorygowania lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych (por. również art. 16 RODO);
  • do natychmiastowego usunięcia dotyczących ich danych (por. również art. 17 DSGVO) lub, alternatywnie, jeżeli konieczne jest dalsze przetwarzanie danych zgodnie z art. 17 ust. 2 DSGVO. 17 Para. 3 RODO, do ograniczenia tego przetwarzania zgodnie z Art. 18 RODO;
  • otrzymywania kopii danych, które ich dotyczą i/lub zostały przez nich dostarczone oraz przekazywania ich innym dostawcom/kontrolerom (por. również art. 20 RODO);
  • złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważają, że dane ich dotyczące są przetwarzane przez administratora danych z naruszeniem przepisów o ochronie danych (patrz również art. 77 RODO).

Ponadto, administrator danych jest zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym ujawnia dane, o wszelkich poprawkach, usunięciu lub ograniczeniu ich przetwarzania zgodnie z art. 16, 17 par. 16, 17 Para. 1, 18 RODO. Obowiązek ten nie ma jednak zastosowania, jeśli takie powiadomienie jest niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnie dużego wysiłku. Niemniej jednak użytkownicy mają prawo do informacji o tych odbiorcach.
Podobnie, zgodnie z art. 21 RODO, użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają prawo sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu ich danych przez administratora zgodnie z art. 6 Para. 1 lit. f) RODO. W szczególności dopuszczalny jest sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu reklamy bezpośredniej.

 

III. Informacje o przetwarzaniu danych

Państwa dane przetwarzane podczas korzystania z naszej strony internetowej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko ustanie cel ich przechowywania, o ile usunięcie ich nie narusza ustawowych obowiązków przechowywania lub o ile poniżej nie ustalono inaczej.

Dane serwera

Ze względów technicznych, w szczególności w celu zapewnienia bezpiecznej i stabilnej strony internetowej, gromadzone są następujące dane przesyłane przez Państwa przeglądarkę internetową do nas lub do naszego dostawcy serwera: Te pliki dziennika serwera rejestrują typ i wersję Państwa przeglądarki, system operacyjny, stronę internetową, z której Państwo przyszli (referrer URL), odwiedzone strony na naszej stronie, datę i godzinę Państwa wizyty, jak również adres IP, z którego odwiedzili Państwo naszą stronę.
Zebrane w ten sposób dane będą tymczasowo przechowywane, ale nie w połączeniu z innymi Państwa danymi.
Podstawą do tego przechowywania jest Art. 6 Para. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes leży w poprawie, stabilności, funkcjonalności i bezpieczeństwa naszej strony internetowej.
Dane zostaną usunięte w ciągu nie więcej niż siedmiu dni, chyba że dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych. W takim przypadku wszystkie dane lub ich część zostaną wyłączone z usuwania do czasu ostatecznego zakończenia dochodzenia w sprawie danego incydentu.

Pliki cookie

a) Pliki cookie sesji
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe lub inne technologie przechowywania danych zapisywane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę. Pliki te przetwarzają pewne specyficzne informacje o użytkowniku, takie jak przeglądarka, dane o lokalizacji lub adres IP.
Przetwarzanie to sprawia, że nasza strona internetowa jest bardziej przyjazna dla użytkownika, wydajna i bezpieczna, umożliwiając nam na przykład wyświetlanie naszej strony w różnych językach lub oferowanie funkcji koszyka na zakupy.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest Art. 6 Para. 1 lit. b) RODO, o ile te pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia danych w celu inicjowania lub przetwarzania stosunków umownych.
Jeśli przetwarzanie nie służy do zainicjowania lub realizacji umowy, nasz uzasadniony interes polega na poprawie funkcjonalności naszej strony internetowej. Podstawą prawną jest wówczas Art. 6 Para. 1 lit. f) RODO.
Po zamknięciu przeglądarki te pliki cookie sesji są usuwane.

b) Pliki cookies osób trzecich
W razie potrzeby nasza strona internetowa może również wykorzystywać pliki cookie firm, z którymi współpracujemy w celu reklamy, analizy lub poprawy funkcjonalności naszej strony internetowej.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, w szczególności z podstawą prawną i celem takiego gromadzenia i przetwarzania danych przez osoby trzecie za pomocą plików cookie.

c) Wyłączenie obsługi plików cookies
Użytkownik może zrezygnować z cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Podobnie, można użyć przeglądarki do usunięcia plików cookie, które zostały już zapisane. Wymagane kroki i środki różnią się jednak w zależności od używanej przeglądarki. W razie pytań należy skorzystać z funkcji pomocy, zapoznać się z dokumentacją przeglądarki lub skontaktować się z jej producentem w celu uzyskania wsparcia. Ustawienia przeglądarki nie mogą zapobiec ustawieniu tzw. flash cookies. Zamiast tego należy zmienić ustawienia odtwarzacza Flash. Wymagane do tego kroki i środki zależą również od używanego przez Państwa odtwarzacza Flash. W razie pytań należy skorzystać z funkcji pomocy, zapoznać się z dokumentacją odtwarzacza Flash lub skontaktować się z jego producentem w celu uzyskania wsparcia.
Jeśli uniemożliwisz lub ograniczysz instalację plików cookie, nie wszystkie funkcje na naszej stronie mogą być w pełni użyteczne.


Kontakt

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez Państwa dane zostaną wykorzystane w celu realizacji Państwa zapytania. Musimy posiadać te dane, aby móc przetworzyć i odpowiedzieć na Twoje zapytanie; w przeciwnym razie nie będziemy w stanie odpowiedzieć na nie w całości lub wcale.
Podstawą prawną do przetwarzania danych jest Art. 6 Para. 1 lit. b) RODO.
Państwa dane zostaną usunięte, gdy w pełni odpowiemy na Państwa zapytanie i nie będzie dalszego prawnego obowiązku przechowywania Państwa danych, np. gdy w wyniku tego dojdzie do zamówienia lub umowy.


Podania o pracę online / publikacja ogłoszeń o pracę

Oferujemy Państwu możliwość ubiegania się o pracę w naszej firmie za pośrednictwem naszej strony internetowej. W przypadku tych cyfrowych aplikacji gromadzimy Państwa dane aplikacyjne drogą elektroniczną w celu przetworzenia Państwa aplikacji.
Podstawą prawną dla tego przetwarzania jest §26 par. 1 S. 1 BDSG w połączeniu z Art. 88 Para. 1 RODO.
Jeśli zostaną Państwo zatrudnieni w wyniku procesu aplikacyjnego, będziemy przechowywać dane dostarczone podczas procesu aplikacyjnego w Państwa aktach osobowych do celów zwykłego procesu organizacyjnego i administracyjnego, oczywiście zgodnie z dalszymi zobowiązaniami prawnymi.
Podstawą prawną dla tego przetwarzania jest §26 par. 1 S. 1 BDSG w połączeniu z Art. 88 Para. 1 GDPR.
Jeśli nie zatrudnimy Państwa, automatycznie usuniemy przekazane nam dane dwa miesiące po podjęciu ostatecznej decyzji. Nie usuniemy jednak danych, jeśli musimy je przechowywać z powodów prawnych, takich jak dowód równego traktowania kandydatów, do czasu zakończenia ewentualnego postępowania sądowego lub cztery miesiące.
W tym przypadku podstawą prawną jest Art. 6 Para. 1 lit. f) RODO i §24 par. 1 nr 2 BDSG. Nasz uzasadniony interes leży w obronie prawnej, którą możemy być zmuszeni podjąć.
W przypadku wyraźnej zgody na dłuższe przechowywanie danych, np. w celu umieszczenia ich w bazie danych wnioskodawców lub zainteresowanych, dane będą dalej przetwarzane na podstawie Państwa zgody. Podstawą prawną jest wówczas Art. 6 Para. 1 lit. a) RODO. Zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 Para. 3 RODO z przyszłym skutkiem.


YouTube

Utrzymujemy obecność online na YouTube w celu zaprezentowania naszej firmy i naszych usług oraz komunikacji z klientami/projektami. YouTube jest usługą firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, która jest spółką zależną firmy Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że może to spowodować, że dane użytkownika będą przetwarzane poza Unią Europejską, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Może to zwiększyć ryzyko dla użytkowników, które może np. utrudnić późniejszy dostęp do danych użytkownika. My również nie mamy dostępu do tych danych użytkowników. Dostęp do nich ma jedynie YouTube.
Politykę prywatności YouTube można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy


Facebook

W celu reklamowania naszych produktów i usług, jak również w celu komunikacji z zainteresowanymi stronami lub klientami, jesteśmy obecni na platformie Facebook.
Za tę platformę mediów społecznościowych odpowiadamy wspólnie z Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia.
Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem tego formularza kontaktowego: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Wspólną odpowiedzialność określiliśmy w umowie dotyczącej odpowiednich zobowiązań w rozumieniu RODO. Umowa ta, określająca wzajemne zobowiązania, jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Podstawą prawną przetwarzania powstałych i następnie ujawnionych danych osobowych jest art. 6 par. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes leży w analizie, komunikacji, sprzedaży i promocji naszych produktów i usług. Podstawą prawną może być również Państwa zgoda zgodnie z Art. 6 para. 1 lit. a RODO udzielona operatorowi platformy. Zgodnie z Art. 7 par. 3 RODO, możesz odwołać tę zgodę u operatora platformy w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Podczas dostępu do naszej obecności online na platformie Facebook, Facebook Ireland Ltd. jako operator platformy w UE będzie przetwarzać dane użytkownika (np. dane osobowe, adres IP, itp.). Te dane użytkownika są wykorzystywane do informacji statystycznych na temat korzystania z obecności naszej firmy na Facebooku. Facebook Ireland Ltd. wykorzystuje te dane do badania rynku i celów reklamowych, jak również do tworzenia profili użytkowników. W oparciu o te profile, Facebook Ireland Ltd. może dostarczać reklamy zarówno w ramach i poza Facebookiem w oparciu o zainteresowania użytkownika. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na Facebooku w momencie wejścia na naszą stronę, Facebook Ireland Ltd. połączy te dane z jego kontem użytkownika. Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem Facebooka, dane osobowe podane przez Ciebie w tym czasie będą wykorzystane do przetworzenia wniosku. Usuniemy te dane, gdy w pełni odpowiemy na Twoje zapytanie, chyba że istnieją prawne zobowiązania do zachowania danych, takie jak późniejsze wypełnienie umów. Facebook Ireland Ltd. może również ustawić pliki cookie podczas przetwarzania danych. Jeśli nie zgadzasz się na to przetwarzanie, masz możliwość zapobiegania instalacji plików cookie poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w przeglądarce. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Sposób postępowania zależy od używanej przeglądarki i systemu. W przypadku plików cookie typu Flash nie można zapobiec ich przetwarzaniu za pomocą ustawień przeglądarki, lecz poprzez odpowiednie ustawienia w odtwarzaczu Flash. W przypadku uniemożliwienia lub ograniczenia instalacji plików cookie, nie wszystkie funkcje Facebooka mogą być w pełni użyteczne. Szczegółowe informacje na temat czynności przetwarzania, ich zaprzestania oraz usunięcia danych przetwarzanych przez Facebook można znaleźć w jego polityce prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Nie można wykluczyć, że przetwarzanie przez Facebook Ireland Ltd. odbędzie się również w Stanach Zjednoczonych przez Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025.


Instagram

W celu reklamowania naszych produktów i usług, jak również w celu komunikacji z zainteresowanymi stronami lub klientami, jesteśmy obecni na platformie Instagram.
Za tę platformę mediów społecznościowych odpowiadamy wspólnie z Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.
Z inspektorem ochrony danych w Instagramie można skontaktować się za pośrednictwem tego formularza kontaktowego:https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Wspólną odpowiedzialność określiliśmy w umowie dotyczącej odpowiednich zobowiązań w rozumieniu RODO. Umowa ta, określająca wzajemne zobowiązania, jest dostępna pod następującym linkiem:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Podstawą prawną przetwarzania powstałych i następnie ujawnionych danych osobowych jest art. 6 par. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes leży w analizie, komunikacji, sprzedaży i promocji naszych produktów i usług. Podstawą prawną może być również Państwa zgoda zgodnie z Art. 6 para. 1 lit. a RODO udzielona operatorowi platformy. Zgodnie z Art. 7 par. 3 RODO, możesz odwołać tę zgodę u operatora platformy w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Podczas uzyskiwania dostępu do naszej obecności online na platformie Instagram, Facebook Ireland Ltd. jako operator platformy w UE będzie przetwarzać dane użytkownika (np. dane osobowe, adres IP itp.). Te dane użytkownika są wykorzystywane do informacji statystycznych na temat korzystania z obecności naszej firmy na Instagramie. Facebook Ireland Ltd. wykorzystuje te dane do badania rynku i celów reklamowych, jak również do tworzenia profili użytkowników. Na podstawie tych profili Facebook Ireland Ltd. może dostarczać reklamy zarówno w obrębie Instagramu, jak i poza nim, w oparciu o zainteresowania użytkownika. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na Instagramie w momencie wejścia na naszą stronę, Facebook Ireland Ltd. połączy te dane z jego kontem użytkownika. Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem Instagrama, dane osobowe podane przez Ciebie w tym czasie zostaną wykorzystane do przetworzenia prośby. Usuniemy te dane po udzieleniu pełnej odpowiedzi na zapytanie, chyba że istnieją zobowiązania prawne do zachowania tych danych, np. w celu późniejszego wypełnienia umów. Facebook Ireland Ltd. może również ustawić pliki cookie podczas przetwarzania danych. Jeśli nie zgadzasz się na to przetwarzanie, masz możliwość zapobiegania instalacji plików cookie poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w przeglądarce. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Sposób postępowania zależy od używanej przeglądarki i systemu. W przypadku plików cookie typu Flash nie można zapobiec ich przetwarzaniu za pomocą ustawień przeglądarki, lecz poprzez odpowiednie ustawienia w odtwarzaczu Flash. Jeśli uniemożliwisz lub ograniczysz instalację plików cookie, nie wszystkie funkcje Instagrama mogą być w pełni użyteczne. Szczegółowe informacje na temat czynności przetwarzania, ich zaprzestania oraz usunięcia danych przetwarzanych przez Instagram można znaleźć w jego polityce prywatności: https://help.instagram.com/519522125107875
Nie można wykluczyć, że przetwarzanie przez Facebook Ireland Ltd. odbędzie się również w Stanach Zjednoczonych przez Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025.


Linki do mediów społecznościowych poprzez grafikę

Na naszej stronie internetowej integrujemy również następujące portale społecznościowe. Integracja ta odbywa się poprzez link graficzny do danej strony. Wykorzystanie tych grafik, przechowywanych na naszych własnych serwerach, uniemożliwia automatyczne połączenie z serwerami tych sieci w celu ich wyświetlenia. Tylko poprzez kliknięcie na odpowiednią grafikę zostaniesz przekierowany do serwisu danej sieci społecznościowej.
Po kliknięciu, sieć ta może rejestrować informacje o Tobie i Twojej wizycie na naszej stronie. Nie można wykluczyć, że dane te będą przetwarzane w Stanach Zjednoczonych.
Początkowo dane te obejmują takie elementy jak adres IP, data i godzina wizyty oraz odwiedzana strona. Jeśli jednak są Państwo zalogowani na swoje konto użytkownika w danej sieci, operator sieci może przypisać informacje zebrane na temat Państwa wizyty na naszej stronie do Państwa osobistego konta. W przypadku interakcji poprzez kliknięcie przycisku "Lubię to", "Udostępnij" itp. informacje te mogą zostać zapisane na Twoim osobistym koncie użytkownika i ewentualnie opublikowane w danej sieci. Aby temu zapobiec, należy wylogować się z konta w mediach społecznościowych przed kliknięciem na grafikę. Różne sieci społecznościowe oferują również ustawienia, które można odpowiednio skonfigurować.
Następujące portale społecznościowe są zintegrowane z naszą stroną internetową za pomocą linków graficznych:

facebook
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, a subsidiary of Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.
Privacy Policy: : https://www.facebook.com/policy.php

YouTube
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, a subsidiary of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA
Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy

Instagram
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, a subsidiary of Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.
Privacy Policy: https://help.instagram.com/519522125107875


Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics. Jest to usługa analizy oglądalności stron internetowych świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej: Google).
Usługa Google Analytics jest wykorzystywana do analizy sposobu korzystania z naszej strony internetowej. Podstawą prawną jest Art. 6 Para. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes leży w analizie, optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszej strony internetowej.
Informacje dotyczące użytkowania i użytkownika, takie jak adres IP, miejsce, czas lub częstotliwość odwiedzin na naszej stronie internetowej są przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Korzystamy jednak z Google Analytics z tzw. funkcją anonimizacji, dzięki której Google skraca adres IP w obrębie UE lub EOG, zanim zostanie on przesłany do USA.
Zebrane w ten sposób dane są z kolei wykorzystywane przez Google do oceny wizyt na naszej stronie internetowej oraz działań podejmowanych przez odwiedzających. Dane te mogą być również wykorzystywane do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej i Internetu w ogóle.
Google oświadcza, że nie będzie łączyć Państwa adresu IP z innymi danymi. Ponadto Google udostępnia pod adresem https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners dalsze informacje dotyczące ochrony danych, w tym możliwości, z których można skorzystać, aby zapobiec takiemu wykorzystaniu danych.
Ponadto Google oferuje dodatek opt-out pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en wraz z dalszymi informacjami. Dodatek ten może być zainstalowany na najpopularniejszych przeglądarkach internetowych i oferuje Państwu dalszą kontrolę nad danymi, które Google pobiera podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Dodatek informuje JavaScript Google Analytics (ga.js), że żadne informacje o wizycie na stronie internetowej nie powinny być przekazywane do Google Analytics. Jednak nie zapobiega to przekazywaniu informacji do nas lub do innych usług analizy sieciowej, z których możemy korzystać, jak opisano w niniejszym dokumencie.
 

Google-Maps

Nasza strona korzysta z Google Maps, aby wyświetlić naszą lokalizację i zapewnić wskazówki dojazdu. Jest to usługa świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej: Google).
Aby umożliwić wyświetlanie określonych czcionek na naszej stronie internetowej, przy każdym wejściu na naszą stronę internetową nawiązywane jest połączenie z serwerem Google w USA.
W przypadku dostępu do komponentów Map Google zintegrowanych z naszą stroną internetową, Google zapisze plik cookie na Państwa urządzeniu za pośrednictwem Państwa przeglądarki. Państwa ustawienia użytkownika i dane są przetwarzane w celu wyświetlenia naszej lokalizacji i utworzenia opisu trasy. Nie możemy zapobiec korzystaniu przez Google z serwerów w USA.
Podstawą prawną jest Art. 6 Para. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na optymalizacji funkcjonalności naszej strony internetowej.
Poprzez połączenie z Google w ten sposób, Google może ustalić, z jakiej strony internetowej zostało wysłane zapytanie i na jaki adres IP przekazywane są wskazówki.
Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na to przetwarzanie, mają Państwo możliwość uniemożliwienia instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Dalsze szczegóły można znaleźć w rozdziale o plikach cookie powyżej.
Ponadto korzystanie z Map Google oraz informacje uzyskane za pośrednictwem Map Google podlegają Warunkom użytkowania Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=en oraz Warunkom korzystania z Map Google https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Google oferuje również dalsze informacje pod adresem
https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/privacy


Google reCAPTCHA

Nasza strona internetowa wykorzystuje Google reCAPTCHA do sprawdzania i zapobiegania automatycznym serwerom ("boty") dostępu do naszej strony internetowej i interakcji z nią. Jest to usługa świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej: Google).
Dzięki tej usłudze Google może ustalić, z jakiej strony internetowej zostało wysłane Twoje zapytanie oraz z jakiego adresu IP zostało użyte pole wprowadzania reCAPTCHA. Oprócz Państwa adresu IP, Google może gromadzić inne informacje niezbędne do świadczenia i zagwarantowania tej usługi.  
Podstawą prawną jest Art. 6 Para. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes leży w bezpieczeństwie naszej strony internetowej i zapobieganiu niepożądanemu, zautomatyzowanemu dostępowi w formie spamu lub podobnej.
Google oferuje szczegółowe informacje na stronie https://policies.google.com/privacy dotyczące ogólnego postępowania z danymi użytkownika.


Czcionki Google

Nasza strona internetowa używa Google Fonts do wyświetlania zewnętrznych czcionek. Jest to usługa świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej: Google).
Aby umożliwić wyświetlanie określonych czcionek na naszej stronie internetowej, przy każdym wejściu na naszą stronę internetową nawiązywane jest połączenie z serwerem Google w USA.
Podstawą prawną jest Art. 6 Para. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes leży w optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej strony internetowej.
Gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową, nawiązywane jest połączenie z Google, z którego Google może zidentyfikować stronę, z której wysłane zostało zapytanie i na jaki adres IP przesyłane są czcionki do wyświetlenia.
Google oferuje szczegółowe informacje na stronie
https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/privacy
w szczególności na temat możliwości zapobiegania wykorzystywaniu danych.


YouTube

Na naszej stronie internetowej korzystamy z serwisu YouTube. Jest to portal wideo prowadzony przez YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, zwaną dalej "YouTube".
YouTube jest spółką zależną firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwanej dalej "Google".
Do wyświetlania Państwu filmów używamy YouTube w jego zaawansowanym trybie prywatności. Podstawą prawną jest Art. 6 Para. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na poprawie jakości naszej strony internetowej. Według YouTube zaawansowany tryb ochrony prywatności oznacza, że podane poniżej dane są przekazywane do serwera YouTube tylko wtedy, gdy rzeczywiście uruchamiają Państwo film.
Bez tego trybu, po wejściu na naszą stronę internetową, na której osadzony jest film YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerem YouTube w USA.
Połączenie to jest konieczne, aby móc wyświetlić odpowiedni film na naszej stronie internetowej w Państwa przeglądarce. YouTube rejestruje i przetwarza co najmniej Państwa adres IP, datę i godzinę wyświetlenia filmu, jak również stronę internetową, którą Państwo odwiedzili. Ponadto nawiązywane jest połączenie z siecią reklamową DoubleClick firmy Google.
Jeżeli w momencie wejścia na naszą stronę są Państwo zalogowani na YouTube, YouTube przyporządkowuje informacje o połączeniu do Państwa konta YouTube. Aby temu zapobiec, należy przed wejściem na naszą stronę wylogować się z YouTube lub dokonać odpowiednich ustawień na swoim koncie YouTube.
W celu zapewnienia funkcjonalności i analizy zachowań użytkowników YouTube trwale zapisuje pliki cookie na Państwa urządzeniu za pośrednictwem Państwa przeglądarki. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na to przetwarzanie, mają Państwo możliwość uniemożliwienia instalacji plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w Państwa przeglądarce. Dalsze szczegóły można znaleźć w części dotyczącej plików cookie powyżej.
Dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, jak również na temat praw użytkownika i możliwości ochrony można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem:https://policies.google.com/privacy


Vimeo

Do wyświetlania filmów na naszej stronie internetowej używamy serwisu Vimeo. Jest to usługa firmy Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA, zwanej dalej "Vimeo".
Podstawą prawną do gromadzenia i przetwarzania tych informacji jest Art. 6 Para. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na poprawie jakości naszej strony internetowej.
Gdy uzyskujesz dostęp do strony na naszej stronie internetowej, która ma wbudowany Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo w USA. Ze względów technicznych Vimeo musi przetwarzać Państwa adres IP. Ponadto rejestrowana jest data i godzina Państwa wizyty na naszej stronie.
Jeśli podczas odwiedzin naszej strony internetowej zawierającej film Vimeo są Państwo zalogowani na Vimeo, Vimeo przyporządkowuje informacje o Państwa interakcji z naszą stroną do Państwa konta Vimeo. Aby temu zapobiec, należy wylogować się z Vimeo przed odwiedzeniem naszej strony lub odpowiednio skonfigurować swoje konto użytkownika Vimeo.
W celu analizy funkcjonalności i użytkowania Vimeo korzysta z Google Analytics. Google Analytics zapisuje pliki cookie na Państwa urządzeniu końcowym za pośrednictwem Państwa przeglądarki i przekazuje do Google informacje o korzystaniu z tych stron internetowych, na których osadzony jest film Vimeo. Możliwe jest, że Google będzie przetwarzać te informacje w USA.
Jeśli nie zgadzasz się na to przetwarzanie, masz możliwość uniemożliwienia instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w powyższym rozdziale dotyczącym plików cookie.
Podstawą prawną do gromadzenia i przetwarzania tych informacji jest Art. 6 Para. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes leży w poprawie jakości naszej strony internetowej, a uzasadniony interes Vimeo w statystycznej analizie zachowań użytkowników w celach optymalizacyjnych i marketingowych.
Pod tym linkiem Vimeo oferuje dalsze informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych, jak również na temat Państwa praw i możliwości ochrony prywatności: http://vimeo.com/privacy.

 


Model Data Protection Statement for Anwaltskanzlei Weiß & Partner