Sectie navigatie

Gegevensbescherming

Persoonsgegevens (hierna meestal "gegevens" genoemd) worden door ons alleen verwerkt voor zover nodig en met het doel een functionele en gebruiksvriendelijke website te bieden, inclusief de inhoud en de daar aangeboden diensten.

 

Volgens artikel 4 nr. 1 van Verordening (EU) 2016/679, dwz de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna "AVG" genoemd), is "verwerking" elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen of een dergelijke reeks van processen in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door middel van verzending, verspreiding of enige andere vorm van verstrekking, vergelijking of het koppelen , de beperking, de verwijdering of de vernietiging.

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u in het bijzonder over het type, de omvang, het doel, de duur en de rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens, voor zover wij alleen of samen met anderen beslissen over de doeleinden en middelen van verwerking. Daarnaast informeren wij u hieronder over de componenten van derden die wij gebruiken voor optimalisatiedoeleinden en ter verhoging van de gebruikskwaliteit, voor zover derden op eigen verantwoordelijkheid gegevens verwerken.

 

Onze gegevensbeschermingsverklaring is als volgt opgebouwd:

I. Informatie over ons als verantwoordelijke

II. Rechten van gebruikers en betrokkenen

III. Informatie over gegevensverwerking

 

I. Informatie over ons als verantwoordelijke

Verantwoordelijke aanbieder van deze website in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming is:

Menrad Nederland B.V.
Van Nelleweg 1 (koffie 2.130)
3044 BC Rotterdam

Telefoon: +31 (0) 10 3160580
E-Mail: verkoop@menrad.nl

De verantwoordelijke voor gegevensbescherming bij de aanbieder is:

Sander van de Meeberg
Managing Director
 

 

II. Rechten van gebruikers en betrokkenen

Met het oog op de hieronder nader beschreven gegevensverwerking hebben gebruikers en betrokkenen het recht

  • Voor bevestiging of de gegevens over u worden verwerkt, voor informatie over de verwerkte gegevens, voor meer informatie over de gegevensverwerking en voor kopieën van de gegevens (zie ook art. 15 AVG);
  • Om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren of aan te vullen (zie ook art. 16 AVG);
  • Op de onmiddellijke verwijdering van de gegevens die op hen betrekking hebben (zie ook art. 17 AVG), of, als verdere verwerking vereist is in overeenstemming met art. 17, lid 3 AVG, op beperking van de verwerking in overeenstemming met art. 18 AVG ;
  • Om de gegevens die hen betreffen en door hen zijn verstrekt te ontvangen en deze gegevens over te dragen aan andere aanbieders / verantwoordelijken (zie ook art. 20 AVG);
  • Om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als zij van mening zijn dat de gegevens die op hen betrekking hebben, door de aanbieder worden verwerkt in strijd met de voorschriften inzake gegevensbescherming (zie ook art. 77 AVG).

Bovendien is de aanbieder verplicht om alle ontvangers aan wie gegevens door de aanbieder zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van elke correctie of verwijdering van gegevens of de beperking van de verwerking die plaatsvindt op basis van de artikelen 16, 17 lid 1, 18 AVG. Deze verplichting bestaat echter niet als deze melding niet mogelijk is of onevenredig veel moeite kost. Los daarvan heeft de gebruiker recht op informatie over deze ontvangers.


Volgens artikel 21 AVG hebben gebruikers en betrokkenen ook het recht om bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van de gegevens die op hen betrekking hebben, op voorwaarde dat de gegevens door de aanbieder worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG . In het bijzonder is een bezwaar tegen gegevensverwerking met het oog op directe reclame toegestaan.

 

III. Informatie over gegevensverwerking

Uw gegevens die bij het gebruik van onze website worden verwerkt, worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is, de verwijdering van de gegevens niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten en er geen andere informatie over individuele verwerkingsmethoden wordt gegeven.


Servergegevens

Om technische redenen, met name om een ​​veilige en stabiele website te garanderen, verzendt uw internetbrowser gegevens naar ons of naar onze webruimteprovider. Deze zogenaamde serverlogbestanden registreren het type en de versie van uw internetbrowser, het besturingssysteem, de website van waaruit u naar onze website bent overgestapt (referrer-URL), de website(s) van onze website die u bezoekt, de datum en het tijdstip van de respectievelijke toegang, evenals het IP-adres van de internetverbinding van waaruit onze website wordt gebruikt.
Deze gegevens die op deze manier worden verzameld, worden tijdelijk opgeslagen, maar niet samen met andere gegevens van u.
Deze opslag vindt plaats op de wettelijke basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Ons legitieme belang ligt in de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van onze website.
De gegevens worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd, tenzij verdere opslag voor bewijsdoeleinden vereist is. Anders worden de gegevens geheel of gedeeltelijk uitgesloten van verwijdering totdat een incident definitief is opgehelderd.


Cookies

a) Sessiecookies
Op onze website gebruiken we zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagtechnologieën die worden opgeslagen en opgeslagen op uw apparaat door de internetbrowser die u gebruikt. Deze cookies verwerken bepaalde informatie over u op individuele basis, zoals uw browser- of locatiegegevens of uw IP-adres.
Deze verwerking maakt onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger, omdat de verwerking bijvoorbeeld de reproductie van onze website in verschillende talen of het aanbieden van een winkelwagenfunctie mogelijk maakt.
De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, punt b.) AVG, op voorwaarde dat deze cookies worden gebruikt om gegevens te verwerken om contracten te initiëren of te verwerken.
Als de verwerking niet dient om een ​​contract te starten of te verwerken, ligt ons legitieme belang bij het verbeteren van de functionaliteit van onze website. De rechtsgrondslag is dan artikel 6 (1) (f) AVG.
Wanneer u uw internetbrowser sluit, worden deze sessiecookies verwijderd.

b) Cookies van derden
Onze website kan ook cookies gebruiken van partnerbedrijven met wie wij samenwerken voor het adverteren, analyseren of verbeteren van de functionaliteit van onze website.
Raadpleeg de volgende informatie voor details hierover, met name over de doeleinden en rechtsgrond voor het verwerken van dergelijke cookies van derden.

c) Mogelijkheid tot eliminatie
U kunt de installatie van cookies voorkomen of beperken door uw internetbrowser in te stellen. U kunt cookies die al zijn opgeslagen ook op elk moment verwijderen. Welke stappen en maatregelen hiervoor nodig zijn, hangt echter af van de specifieke internetbrowser die u gebruikt. Als u vragen heeft, gebruik dan de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser of neem contact op met de fabrikant of ondersteuning. In het geval van zogenaamde flash-cookies kan de verwerking echter niet worden voorkomen via de browserinstellingen. In plaats daarvan moet u de instelling van uw Flash-speler wijzigen. Welke stappen en maatregelen hiervoor nodig zijn, hangt ook af van de specifieke Flash player die u gebruikt. Als je vragen hebt, gebruik dan de helpfunctie of documentatie van je Flash player of neem contact op met de fabrikant of gebruikersondersteuning.
Als u echter de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit betekenen dat niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt.


Contactvragen / contactopties

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier of e-mail, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om uw verzoek te verwerken. De specificatie van de gegevens is noodzakelijk voor de verwerking en beantwoording van uw verzoek - zonder deze te verstrekken kunnen wij uw verzoek niet of hoogstens in beperkte mate beantwoorden.
De rechtsgrond voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, punt b) AVG.
Uw gegevens worden verwijderd als uw verzoek definitief is beantwoord en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten, bijvoorbeeld in het geval van een volgende contractverwerking.


Online sollicitaties / publicatie van vacatures

Wij bieden je de mogelijkheid om via onze website bij ons te solliciteren. Bij deze digitale sollicitaties worden uw sollicitant- en sollicitatiegegevens elektronisch door ons verzameld en verwerkt om het sollicitatieproces af te handelen.
De rechtsgrond voor deze verwerking is 26, lid 1 zin 1 BDSG in combinatie met artikel 88 lid 1 AVG.
Als er na het sollicitatieproces een arbeidsovereenkomst tot stand komt, dan slaan wij de gegevens die je bij de sollicitatie hebt verstrekt op in je personeelsdossier ten behoeve van het gebruikelijke organisatorische en administratieve proces - uiteraard met inachtneming van de verdere wettelijke verplichtingen.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ook 26, lid 1 zin 1 BDSG in combinatie met artikel 88 lid 1 AVG.
Als een aanvraag wordt afgewezen, verwijderen we automatisch de aan ons verzonden gegevens twee maanden na kennisgeving van de afwijzing. De verwijdering vindt echter niet plaats als de gegevens een langere opslag van maximaal vier maanden vereisen of tot het einde van een gerechtelijke procedure vanwege wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld vanwege de bewijsplicht op grond van de AGG.
De rechtsgrondslag in dit geval is artikel 6, lid 1, punt f) AVG en artikel 24 lid 1 nr. 2 BDSG. Ons legitieme belang ligt in juridische verdediging en handhaving.
Als u er uitdrukkelijk mee instemt dat uw gegevens voor langere tijd worden bewaard, bijvoorbeeld voor opname in een database van sollicitanten of geïnteresseerden, worden de gegevens op basis van uw toestemming verder verwerkt. De rechtsgrondslag is dan artikel 6 (1) (a) AVG. Uiteraard kunt u uw toestemming overeenkomstig artikel 7 lid 3 AVG te allen tijde intrekken door deze voor de toekomst aan ons te verklaren.


YouTube

We zijn online aanwezig op YouTube om ons bedrijf en onze diensten te presenteren en om te communiceren met klanten/geïnteresseerden. YouTube is een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS.
In dit verband willen we erop wijzen dat het mogelijk is dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie, met name in de VS, worden verwerkt. Dit kan leiden tot verhoogde risico's voor de gebruiker, voor zover bijvoorbeeld latere toegang tot de gebruikersgegevens kan worden bemoeilijkt. Ook hebben wij geen toegang tot deze gebruikersgegevens. De mogelijkheid van toegang ligt uitsluitend bij YouTube.
U vindt de gegevensbeschermingsinformatie van YouTube op:https://policies.google.com/privacy


Facebook
Om reclame te maken voor onze producten en diensten en om te communiceren met geïnteresseerde partijen of klanten, zijn we aanwezig op het Facebook-platform.
We zijn samen met Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 Ierland verantwoordelijk voor dit socialemediaplatform.
De functionaris voor gegevensbescherming van Facebook is te bereiken via een contactformulier: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Wij hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid in een overeenkomst geregeld met betrekking tot de respectievelijke verplichtingen in de zin van de AVG. Deze overeenkomst, waaruit de wederzijdse verplichtingen voortvloeien, is te raadplegen via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens die hieruit voortvloeit en hieronder wordt weergegeven, is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Ons legitieme belang ligt in de analyse, communicatie en verkoop en reclame van onze producten en diensten.De wettelijke basis kan ook de toestemming van de gebruiker aan de platformexploitant zijn in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG. De gebruiker kan zijn toestemming hiervoor te allen tijde intrekken in overeenstemming met artikel 7, lid 3 AVG door de platformbeheerder op de hoogte te stellen voor de toekomst. Wanneer u onze online aanwezigheid op het Facebook-platform bezoekt, kan Facebook Ireland Ltd. aangezien de exploitant van het platform in de EU gebruikersgegevens verwerkt (bijv. persoonlijke informatie, IP-adres, enz.). Deze gebruikersgegevens worden gebruikt voor statistische informatie over het gebruik van onze bedrijfsaanwezigheid op Facebook. Facebook Ierland Ltd. gebruikt deze gegevens voor marktonderzoek en reclamedoeleinden en om gebruikersprofielen aan te maken. Op basis van deze profielen heeft Facebook Ireland Ltd. Het is bijvoorbeeld mogelijk om gebruikers binnen en buiten Facebook te adverteren op basis van hun interesses. Als de gebruiker is ingelogd op zijn account op Facebook op het moment van toegang, kan Facebook Ireland Ltd koppel de gegevens ook aan het betreffende gebruikersaccount.Als de gebruiker contact met ons opneemt via Facebook, worden de persoonlijke gegevens die de gebruiker bij deze gelegenheid heeft ingevoerd, gebruikt om het verzoek te verwerken. De gegevens van de gebruiker worden van ons verwijderd, op voorwaarde dat het verzoek van de gebruiker definitief is beantwoord en er geen wettelijke bewaarvereisten zijn, bijvoorbeeld in het geval van latere contractverwerking. Facebook Ireland Ltd. zal de gegevens verwerken. Indien nodig worden ook cookies geplaatst.Als de gebruiker niet akkoord gaat met deze verwerking, is het mogelijk om de installatie van cookies te voorkomen door de browser dienovereenkomstig in te stellen. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen ook op elk moment worden verwijderd. De instellingen hiervoor zijn afhankelijk van de betreffende browser. In het geval van Flash-cookies kan de verwerking niet worden voorkomen via de instellingen van de browser, maar door de overeenkomstige instelling van de Flash-speler. Als de gebruiker de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit betekenen dat niet alle functies van Facebook volledig kunnen worden gebruikt.Voor meer informatie over de verwerkingsactiviteiten, het voorkomen en verwijderen van de door Facebook verwerkte gegevens, zie de Facebook gegevensbeleid: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Het kan niet worden uitgesloten dat de verwerking door Facebook Ireland Ltd. ook via Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 in de VS.


Instagram

Om reclame te maken voor onze producten en diensten en om te communiceren met geïnteresseerde partijen of klanten, zijn we aanwezig op het Instagram-platform.
We zijn samen met Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 Ierland verantwoordelijk voor dit socialemediaplatform.
De functionaris voor gegevensbescherming van Instagram is bereikbaar via een contactformulier: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970


Wij hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid in een overeenkomst geregeld met betrekking tot de respectievelijke verplichtingen in de zin van de AVG. Deze overeenkomst, waaruit de wederzijdse verplichtingen voortvloeien, is te raadplegen via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens die hieruit voortvloeit en hieronder wordt weergegeven, is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Ons legitieme belang ligt in de analyse, communicatie, verkoop en reclame van onze producten en diensten.
De rechtsgrondslag kan ook de toestemming van de gebruiker zijn in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG aan de platformexploitant. De gebruiker kan zijn toestemming hiervoor te allen tijde intrekken in overeenstemming met artikel 7, lid 3 AVG door de platformbeheerder op de hoogte te stellen voor de toekomst.
Wanneer u onze online aanwezigheid op het Instagram-platform bezoekt, kan Facebook Ireland Ltd. aangezien de exploitant van het platform in de EU gebruikersgegevens verwerkt (bijv. persoonlijke informatie, IP-adres, enz.).
Deze gebruikersgegevens worden gebruikt voor statistische informatie over het gebruik van onze bedrijfsaanwezigheid op Instagram. Facebook Ierland Ltd. gebruikt deze gegevens voor marktonderzoek en reclamedoeleinden en om gebruikersprofielen aan te maken. Op basis van deze profielen heeft Facebook Ireland Ltd. Zo is het mogelijk om gebruikers binnen en buiten Instagram te adverteren op basis van hun interesses. Als de gebruiker is ingelogd op zijn Instagram-account op het moment van toegang, kan Facebook Ireland Ltd. koppel de gegevens ook aan het betreffende gebruikersaccount.
Als de gebruiker contact opneemt via Instagram, worden de bij deze gelegenheid ingevoerde persoonsgegevens gebruikt om het verzoek te verwerken. De gegevens van de gebruiker worden door ons verwijderd, voor zover het verzoek van de gebruiker definitief is beantwoord en er geen wettelijke bewaarplichten zijn, bijvoorbeeld in het geval van latere contractverwerking.
Facebook Ierland Ltd. eventueel ook cookies plaatsen.
Als de gebruiker niet akkoord gaat met deze verwerking, is het mogelijk om de installatie van cookies te voorkomen door de browser dienovereenkomstig in te stellen. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen ook op elk moment worden verwijderd. De instellingen hiervoor zijn afhankelijk van de betreffende browser. In het geval van Flash-cookies kan de verwerking niet worden voorkomen via de instellingen van de browser, maar door de overeenkomstige instelling van de Flash-speler. Als de gebruiker de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit betekenen dat niet alle functies van Facebook volledig kunnen worden gebruikt.
Meer informatie over de verwerkingsactiviteiten, het voorkomen ervan en het verwijderen van de gegevens die door Instagram worden verwerkt, vindt u in het gegevensbeleid van Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Het kan niet worden uitgesloten dat de verwerking door Facebook Ireland Ltd. ook via Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 in de VS.


Link naar sociale media via grafische of tekstlink

We adverteren ook met aanwezigheid op de onderstaande sociale netwerken op onze website. De integratie vindt plaats via een gekoppelde afbeelding van het betreffende netwerk. Door het gebruik van deze gekoppelde afbeelding wordt voorkomen dat bij het oproepen van een website met een sociale-mediatoepassing automatisch een verbinding tot stand wordt gebracht met de betreffende server van het sociale netwerk om een ​​afbeelding van het betreffende netwerk zelf weer te geven. De gebruiker wordt alleen doorgestuurd naar de service van het betreffende sociale netwerk door op de bijbehorende afbeelding te klikken.
Nadat de gebruiker is doorgestuurd, wordt informatie over de gebruiker geregistreerd door het betreffende netwerk. Het kan niet worden uitgesloten dat de op deze manier verzamelde gegevens in de VS worden verwerkt.
Dit zijn in eerste instantie gegevens zoals het IP-adres, de datum, de tijd en de bezochte pagina. Als de gebruiker gedurende deze tijd is ingelogd op zijn gebruikersaccount van het betreffende netwerk, kan de netwerkexploitant, indien nodig, de verzamelde informatie van het specifieke bezoek van de gebruiker toewijzen aan het persoonlijke account van de gebruiker. Als de gebruiker via een "share"-knop op het betreffende netwerk communiceert, kan deze informatie in het persoonlijke gebruikersaccount van de gebruiker worden opgeslagen en, indien nodig, worden gepubliceerd. Als de gebruiker wil voorkomen dat de verzamelde informatie rechtstreeks wordt toegewezen aan zijn gebruikersaccount, moet hij uitloggen voordat hij op de afbeelding klikt. Het is ook mogelijk om het betreffende gebruikersaccount dienovereenkomstig te configureren.
De volgende sociale netwerken zijn gekoppeld aan onze site:

Facebook
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, ein Tochterunternehmen der Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.
Gegevensbescherming: https://www.facebook.com/policy.php

YouTube
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, ein Tochterunternehmen der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA
Gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy

Instagram
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, ein Tochterunternehmen der Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.
Gegevensbescherming: https://help.instagram.com/519522125107875


Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics op onze website. Dit is een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google" genoemd.
De dienst Google Analytics wordt gebruikt om het gebruiksgedrag van onze website te analyseren. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Ons legitieme belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website.
Gebruiks- en gebruikersgerelateerde informatie, zoals IP-adres, locatie, tijd of frequentie van bezoeken aan onze website, worden verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. We gebruiken echter Google Analytics met de zogenaamde anonimiseringsfunctie. Met deze functie verkort Google het IP-adres binnen de EU of de EER.
De op deze manier verzamelde gegevens worden op hun beurt door Google gebruikt om ons een evaluatie te geven van het bezoek aan onze website en van de gebruiksactiviteiten daar. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van onze website en het gebruik van internet.
Google stelt dat het uw IP-adres niet zal associëren met andere gegevens. Daarnaast onderhoudt Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

Verdere informatie over gegevensbescherming staat voor u klaar, bijvoorbeeld ook over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.
Google biedt ook: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de een zogenaamde deactiverings-add-on en verdere informatie hierover. Deze add-on kan met gangbare internetbrowsers worden geïnstalleerd en biedt u verdere controle over de gegevens die Google verzamelt wanneer u onze website bezoekt. De add-on informeert het JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat informatie over het bezoeken van onze website niet naar Google Analytics mag worden verzonden. Dit verhindert echter niet dat informatie aan ons of aan andere webanalysediensten wordt doorgegeven. Uiteraard kunt u in deze privacyverklaring ook lezen of en welke andere webanalysediensten door ons worden gebruikt.


Google-Maps

We gebruiken Google Maps op onze website om onze locatie te tonen en een routebeschrijving te maken. Dit is een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google" genoemd. Om de weergave van bepaalde lettertypen op onze website mogelijk te maken, wordt bij het openen van onze website een verbinding met de server van Google in de VS tot stand gebracht.
Als u de in onze website geïntegreerde Google Maps-component oproept, slaat Google via uw internetbrowser een cookie op uw apparaat op. Uw gebruikersinstellingen en gegevens worden verwerkt om onze locatie weer te geven en een routebeschrijving op te stellen. We kunnen niet uitsluiten dat Google servers in de VS gebruikt.
De rechtsgrondslag is artikel 6 (1) lit.f) AVG. Ons legitieme belang ligt in het optimaliseren van de functionaliteit van onze website.
Door de op deze manier tot stand gebrachte verbinding met Google kan Google bepalen vanaf welke website uw verzoek is verzonden en naar welk IP-adres de routebeschrijving moet worden verzonden.
Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om de installatie van cookies te voorkomen door de juiste instellingen in uw internetbrowser te maken. Details hierover vindt u onder het kopje "Cookies" hierboven.
Daarnaast worden Google Maps en de via Google Maps verkregen informatie gebruikt volgens de Google gebruiksvoorwaarden https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de en de voorwaarden voor Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Daarnaast biedt Google onder
https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/privacy

verdere informatie.


Google reCAPTCHA

We gebruiken Google reCAPTCHA op onze website om interacties op onze website te controleren en te vermijden door middel van geautomatiseerde toegang, bijvoorbeeld via zogenaamde bots. Dit is een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google" genoemd.
Met deze dienst kan Google bepalen vanaf welke website een verzoek wordt verzonden en vanaf welk IP-adres u de zogenaamde reCAPTCHA-invoerbox gebruikt. Naast uw IP-adres kan Google ook verdere informatie verzamelen die nodig is voor het aanbod en de garantie van deze dienst.
De rechtsgrondslag is artikel 6 (1) lit.f) AVG. Ons legitieme belang ligt in de beveiliging van onze website en in de verdediging tegen ongewenste, geautomatiseerde toegang in de vorm van spam of iets dergelijks.
Google biedt hieronder aan https://policies.google.com/privacy meer informatie over de algemene omgang met uw gebruikersgegevens.


Google Fonts

We gebruiken Google Fonts op onze website om externe lettertypen weer te geven. Dit is een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google" genoemd.
Om de weergave van bepaalde lettertypen op onze website mogelijk te maken, wordt bij het openen van onze website een verbinding met de server van Google in de VS tot stand gebracht.
De rechtsgrondslag is artikel 6 (1) lit.f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de optimalisatie en de economische werking van onze website.
Door de verbinding met Google die tot stand wordt gebracht wanneer u onze website bezoekt, kan Google bepalen vanaf welke website uw verzoek is verzonden en naar welk IP-adres de weergave van het lettertype moet worden verzonden.
Google biedt hieronder aan
https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/privacy
nadere informatie, met name over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.


YouTube

Wij gebruiken YouTube op onze website. Dit is een videoportaal van YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, VS, hierna "YouTube" genoemd.
YouTube is een dochteronderneming van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google" genoemd.
We gebruiken YouTube in combinatie met de functie "Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" om u video's te kunnen tonen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website. Volgens YouTube betekent de functie "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" dat de hieronder nader beschreven gegevens pas naar de YouTube-server worden verzonden wanneer u daadwerkelijk een video start.
Zonder deze "uitgebreide gegevensbescherming" wordt er een verbinding met de YouTube-server in de VS tot stand gebracht zodra u een van onze internetpagina's oproept waarop een YouTube-video is ingesloten.
Deze verbinding is nodig om de betreffende video op onze website via uw internetbrowser te kunnen weergeven. YouTube registreert en verwerkt daarbij in ieder geval uw IP-adres, de datum en tijd en de door u bezochte website. Bovendien wordt een verbinding met het Google "DoubleClick"-advertentienetwerk tot stand gebracht.
Als u tegelijkertijd bij YouTube bent ingelogd, wijst YouTube de verbindingsinformatie toe aan uw YouTube-account. Als u dit wilt voorkomen, moet u ofwel uitloggen bij YouTube voordat u onze website bezoekt of de juiste instellingen in uw YouTube-gebruikersaccount maken.
Met het oog op functionaliteit en om gebruiksgedrag te analyseren, slaat YouTube permanent cookies op uw apparaat op via uw internetbrowser. Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om het opslaan van cookies te voorkomen door uw internetbrowser in te stellen. Meer informatie hierover vindt u hierboven onder "Cookies".
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en uw rechten en beschermingsopties in dit verband vindt u bij Google https://policies.google.com/privacy beschikbare informatie over gegevensbescherming.


Vimeo

We gebruiken "Vimeo" op onze website om video's weer te geven. Dit is een dienst die wordt aangeboden door Vimeo, LL C, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS, hierna "Vimeo" genoemd.
Een deel van de gebruikersgegevens wordt verwerkt op Vimeo-servers in de VS.
De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website.
Als u een pagina van onze website bezoekt waarin een video is ingesloten, wordt er een verbinding met de Vimeo-servers in de VS tot stand gebracht om de video weer te geven. Om technische redenen is het noodzakelijk dat Vimeo uw IP-adres verwerkt. Daarnaast worden ook de datum en tijd van uw bezoek aan onze website vastgelegd.
Als u bent ingelogd bij Vimeo terwijl u een van onze websites bezoekt waarin een Vimeo-video is ingesloten, kan Vimeo de op deze manier verzamelde informatie toewijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccount daar. Als u dit wilt voorkomen, moet u ofwel uitloggen bij Vimeo voordat u onze website bezoekt of uw Vimeo-gebruikersaccount dienovereenkomstig configureren.
Voor de analyse van functionaliteit en gebruik maakt Vimeo gebruik van de webanalysedienst Google Analytics. Google Analytics slaat cookies op uw eindapparaat op via uw internetbrowser en stuurt informatie over het gebruik van onze internetpagina's, waarin een Vimeo-video is ingebed, naar Google. Het is niet uitgesloten dat Google deze informatie in de VS verwerkt.
Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om de installatie van cookies te voorkomen door de juiste instellingen in uw internetbrowser te maken. Details hierover vindt u onder het kopje "Cookies" hierboven.
De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Ons legitieme belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website en in het legitieme belang van Vimeo bij het statistisch analyseren van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.
Vimeo biedt onder

http://vimeo.com/privacy weitere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten sowie zu Ihren Rechten und Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre an.

 


Voorbeeldgegevensbeschermingsverklaring van het advocatenkantoor Weiß & Partner

Persoonlijke gegevens (hieronder meestal gewoon "gegevens" genoemd) worden door ons alleen verwerkt voor zover dat nodig is en met het doel een functionele en gebruiksvriendelijke website te bieden, inclusief de inhoud ervan, en de diensten die daar worden aangeboden.

 

Per art. 4 Nr. 1 van Verordening (EU) 2016/679, dwz de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de "GDPR" genoemd), verwijst "verwerking" naar elke bewerking of reeks bewerkingen zoals verzameling, registratie, organisatie, structurering , opslag, aanpassing, wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemming of combinatie, beperking, verwijdering of vernietiging uitgevoerd op persoonlijke gegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen.

Het volgende privacybeleid is bedoeld om u in het bijzonder te informeren over het type, de reikwijdte, het doel, de duur en de wettelijke basis voor de verwerking van dergelijke gegevens, hetzij onder onze eigen controle, hetzij in samenwerking met anderen. We informeren u hieronder ook over de componenten van derden die we gebruiken om onze website te optimaliseren en de gebruikerservaring te verbeteren, wat ertoe kan leiden dat deze derden ook gegevens verwerken die zij verzamelen en controleren.

 

Ons privacybeleid is als volgt opgebouwd:

I. Informatie over ons als verwerkingsverantwoordelijken van uw gegevens

II. De rechten van gebruikers en betrokkenen

III. Informatie over de gegevensverwerking

 

I. Informatie over ons als verwerkingsverantwoordelijken van uw gegevens

De partij die verantwoordelijk is voor deze website (de "verwerkingsverantwoordelijke") in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming is:

Menrad Nederland B.V.
Van Nelleweg 1 (koffie 2.130)
3044 BC Rotterdam
Nederland

Telefoon:: +31 10 3160580
E-Mail: verkoop@menrad.nl

 

II. The rights of users and data subjects

With regard to the data processing to be described in more detail below, users and data subjects have the right

  • to confirmation of whether data concerning them is being processed, information about the data being processed, further information about the nature of the data processing, and copies of the data (cf. also Art. 15 GDPR);
  • to correct or complete incorrect or incomplete data (cf. also Art. 16 GDPR);
  • to the immediate deletion of data concerning them (cf. also Art. 17 DSGVO), or, alternatively, if further processing is necessary as stipulated in Art. 17 Para. 3 GDPR, to restrict said processing per Art. 18 GDPR;
  • to receive copies of the data concerning them and/or provided by them and to have the same transmitted to other providers/controllers (cf. also Art. 20 GDPR);
  • to file complaints with the supervisory authority if they believe that data concerning them is being processed by the controller in breach of data protection provisions (see also Art. 77 GDPR).

In addition, the controller is obliged to inform all recipients to whom it discloses data of any such corrections, deletions, or restrictions placed on processing the same per Art. 16, 17 Para. 1, 18 GDPR. However, this obligation does not apply if such notification is impossible or involves a disproportionate effort. Nevertheless, users have a right to information about these recipients.
Likewise, under Art. 21 GDPR, users and data subjects have the right to object to the controller's future processing of their data pursuant to Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. In particular, an objection to data processing for the purpose of direct advertising is permissible.

 

III. Information about the data processing

Your data processed when using our website will be deleted or blocked as soon as the purpose for its storage ceases to apply, provided the deletion of the same is not in breach of any statutory storage obligations or unless otherwise stipulated below.


Server data

For technical reasons, the following data sent by your internet browser to us or to our server provider will be collected, especially to ensure a secure and stable website: These server log files record the type and version of your browser, operating system, the website from which you came (referrer URL), the webpages on our site visited, the date and time of your visit, as well as the IP address from which you visited our site.
The data thus collected will be temporarily stored, but not in association with any other of your data.
The basis for this storage is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Our legitimate interest lies in the improvement, stability, functionality, and security of our website.
The data will be deleted within no more than seven days, unless continued storage is required for evidentiary purposes. In which case, all or part of the data will be excluded from deletion until the investigation of the relevant incident is finally resolved.


Cookies

a) Session cookies
We use cookies on our website. Cookies are small text files or other storage technologies stored on your computer by your browser. These cookies process certain specific information about you, such as your browser, location data, or IP address.
This processing makes our website more user-friendly, efficient, and secure, allowing us, for example, to display our website in different languages or to offer a shopping cart function.
The legal basis for such processing is Art. 6 Para. 1 lit. b) GDPR, insofar as these cookies are used to collect data to initiate or process contractual relationships.
If the processing does not serve to initiate or process a contract, our legitimate interest lies in improving the functionality of our website. The legal basis is then Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR.
When you close your browser, these session cookies are deleted.

b) Third-party cookies
If necessary, our website may also use cookies from companies with whom we cooperate for the purpose of advertising, analyzing, or improving the features of our website.
Please refer to the following information for details, in particular for the legal basis and purpose of such third-party collection and processing of data collected through cookies.

c) Disabling cookies
You can refuse the use of cookies by changing the settings on your browser. Likewise, you can use the browser to delete cookies that have already been stored. However, the steps and measures required vary, depending on the browser you use. If you have any questions, please use the help function or consult the documentation for your browser or contact its maker for support. Browser settings cannot prevent so-called flash cookies from being set. Instead, you will need to change the setting of your Flash player. The steps and measures required for this also depend on the Flash player you are using. If you have any questions, please use the help function or consult the documentation for your Flash player or contact its maker for support.
If you prevent or restrict the installation of cookies, not all of the functions on our site may be fully usable.


Contact

If you contact us via email or the contact form, the data you provide will be used for the purpose of processing your request. We must have this data in order to process and answer your inquiry; otherwise we will not be able to answer it in full or at all.
The legal basis for this data processing is Art. 6 Para. 1 lit. b) GDPR.
Your data will be deleted once we have fully answered your inquiry and there is no further legal obligation to store your data, such as if an order or contract resulted therefrom.


Online job applications / publication of job advertisements

We offer you the opportunity to apply for jobs with our company via our website. In the case of these digital applications, we collect your application data electronically in order to process your application.
The legal basis for this processing is §26 Para. 1 S. 1 BDSG in conjunction with Art. 88 Para. 1 GDPR.
If you are hired as a result of the application process, we will store the data you provide during the application process in your personnel file for the purpose of the usual organizational and administrative process, naturally in compliance with further legal obligations.
The legal basis for this processing is §26 Para. 1 S. 1 BDSG in conjunction with Art. 88 Para. 1 GDPR.
If we do not hire you, we will automatically delete the data submitted to us two months after the final decision is made. We will not delete the data, however, if we must store the data for legal reasons such as evidence of equal treatment of applicants, until any legal action is concluded, or four months.
In this case, the legal basis is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR and §24 Para. 1 No. 2 BDSG. Our legitimate interest lies in any legal defense we may have to mount.
If you expressly consent to a longer storage of your data, e.g. for your inclusion in a database of applicants or interested parties, the data will be processed further on the basis of your consent. The legal basis is then Art. 6 Para. 1 lit. a) GDPR. You may withdraw your consent at any time with future effect per Art. 7 Para. 3 GDPR with future effect.


YouTube

We maintain an online presence on YouTube to present our company and our services and to communicate with customers/prospects. YouTube is a service of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, a subsidiary of Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.
We would like to point out that this might cause user data to be processed outside the European Union, particularly in the United States. This may increase risks for users that, for example, may make subsequent access to the user data more difficult. We also do not have access to this user data. Access is only available to YouTube.
The YouTube privacy policy can be found here: https://policies.google.com/privacy


Facebook

To advertise our products and services as well as to communicate with interested parties or customers, we have a presence on the Facebook platform.
On this social media platform, we are jointly responsible with Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland.
The data protection officer of Facebook can be reached via this contact form:
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

We have defined the joint responsibility in an agreement regarding the respective obligations within the meaning of the GDPR. This agreement, which sets out the reciprocal obligations, is available at the following link:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

The legal basis for the processing of the resulting and subsequently disclosed personal data is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Our legitimate interest lies in the analysis, communication, sales, and promotion of our products and services. The legal basis may also be your consent per Art. 6 para. 1 lit. a GDPR granted to the platform operator. Per Art. 7 para. 3 GDPR, you may revoke this consent with the platform operator at any time with future effect. When accessing our online presence on the Facebook platform, Facebook Ireland Ltd. as the operator of the platform in the EU will process your data (e.g. personal information, IP address, etc.). This data of the user is used for statistical information on the use of our company presence on Facebook. Facebook Ireland Ltd. uses this data for market research and advertising purposes as well as for the creation of user profiles. Based on these profiles, Facebook Ireland Ltd. can provide advertising both within and outside of Facebook based on your interests. If you are logged into Facebook at the time you access our site, Facebook Ireland Ltd. will also link this data to your user account. If you contact us via Facebook, the personal data your provide at that time will be used to process the request. We will delete this data once we have completely responded to your query, unless there are legal obligations to retain the data, such as for subsequent fulfillment of contracts. Facebook Ireland Ltd. might also set cookies when processing your data. If you do not agree to this processing, you have the option of preventing the installation of cookies by making the appropriate settings in your browser. Cookies that have already been saved can be deleted at any time. The instructions to do this depend on the browser and system being used. For Flash cookies, the processing cannot be prevented by the settings in your browser, but instead by making the appropriate settings in your Flash player. If you prevent or restrict the installation of cookies, not all of the functions of Facebook may be fully usable. Details on the processing activities, their suppression, and the deletion of the data processed by Facebook can be found in its privacy policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation
It cannot be excluded that the processing by Facebook Ireland Ltd. will also take place in the United States by Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025.


Instagram

To advertise our products and services as well as to communicate with interested parties or customers, we have a presence on the Instagram platform.
On this social media platform, we are jointly responsible with Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.
The data protection officer of Instagram can be reached via this contact form:
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

We have defined the joint responsibility in an agreement regarding the respective obligations within the meaning of the GDPR. This agreement, which sets out the reciprocal obligations, is available at the following link:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

The legal basis for the processing of the resulting and subsequently disclosed personal data is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Our legitimate interest lies in the analysis, communication, sales, and promotion of our products and services. The legal basis may also be your consent per Art. 6 para. 1 lit. a GDPR granted to the platform operator. Per Art. 7 para. 3 GDPR, you may revoke this consent with the platform operator at any time with future effect. When accessing our online presence on the Instagram platform, Facebook Ireland Ltd. as the operator of the platform in the EU will process your data (e.g. personal information, IP address, etc.). This data of the user is used for statistical information on the use of our company presence on Instagram. Facebook Ireland Ltd. uses this data for market research and advertising purposes as well as for the creation of user profiles. Based on these profiles, Facebook Ireland Ltd. can provide advertising both within and outside of Instagram based on your interests. If you are logged into Instagram at the time you access our site, Facebook Ireland Ltd. will also link this data to your user account. If you contact us via Instagram, the personal data your provide at that time will be used to process the request. We will delete this data once we have completely responded to your query, unless there are legal obligations to retain the data, such as for subsequent fulfillment of contracts. Facebook Ireland Ltd. might also set cookies when processing your data. If you do not agree to this processing, you have the option of preventing the installation of cookies by making the appropriate settings in your browser. Cookies that have already been saved can be deleted at any time. The instructions to do this depend on the browser and system being used. For Flash cookies, the processing cannot be prevented by the settings in your browser, but instead by making the appropriate settings in your Flash player. If you prevent or restrict the installation of cookies, not all of the functions of Instagram may be fully usable. Details on the processing activities, their suppression, and the deletion of the data processed by Instagram can be found in its privacy policy: https://help.instagram.com/519522125107875
It cannot be excluded that the processing by Facebook Ireland Ltd. will also take place in the United States by Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025.


Social media links via graphics

We also integrate the following social media sites into our website. The integration takes place via a linked graphic of the respective site. The use of these graphics stored on our own servers prevents the automatic connection to the servers of these networks for their display. Only by clicking on the corresponding graphic will you be forwarded to the service of the respective social network.
Once you click, that network may record information about you and your visit to our site. It cannot be ruled out that such data will be processed in the United States.
Initially, this data includes such things as your IP address, the date and time of your visit, and the page visited. If you are logged into your user account on that network, however, the network operator might assign the information collected about your visit to our site to your personal account. If you interact by clicking Like, Share, etc., this information can be stored your personal user account and possibly posted on the respective network. To prevent this, you need to log out of your social media account before clicking on the graphic. The various social media networks also offer settings that you can configure accordingly.
The following social networks are integrated into our site by linked graphics:

facebook
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, a subsidiary of Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.
Privacy Policy: : https://www.facebook.com/policy.php

YouTube
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, a subsidiary of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA
Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy

Instagram
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, a subsidiary of Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.
Privacy Policy: https://help.instagram.com/519522125107875


Google Analytics

We use Google Analytics on our website. This is a web analytics service provided by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (hereinafter: Google).
The Google Analytics service is used to analyze how our website is used. The legal basis is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Our legitimate interest lies in the analysis, optimization, and economic operation of our site.
Usage and user-related information, such as IP address, place, time, or frequency of your visits to our website will be transmitted to a Google server in the United States and stored there. However, we use Google Analytics with the so-called anonymization function, whereby Google truncates the IP address within the EU or the EEA before it is transmitted to the US.
The data collected in this way is in turn used by Google to provide us with an evaluation of visits to our website and what visitors do once there. This data can also be used to provide other services related to the use of our website and of the internet in general.
Google states that it will not connect your IP address to other data. In addition, Google provides further information with regard to its data protection practices at https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners, including options you can exercise to prevent such use of your data.
In addition, Google offers an opt-out add-on at https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en in addition with further information. This add-on can be installed on the most popular browsers and offers you further control over the data that Google collects when you visit our website. The add-on informs Google Analytics' JavaScript (ga.js) that no information about the website visit should be transmitted to Google Analytics. However, this does not prevent information from being transmitted to us or to other web analytics services we may use as detailed herein.


Google-Maps

Our website uses Google Maps to display our location and to provide directions. This is a service provided by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (hereinafter: Google).
To enable the display of certain fonts on our website, a connection to the Google server in the USA is established whenever our website is accessed.
If you access the Google Maps components integrated into our website, Google will store a cookie on your device via your browser. Your user settings and data are processed to display our location and create a route description. We cannot prevent Google from using servers in the USA.
The legal basis is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Our legitimate interest lies in optimizing the functionality of our website.
By connecting to Google in this way, Google can determine from which website your request has been sent and to which IP address the directions are transmitted.
If you do not agree to this processing, you have the option of preventing the installation of cookies by making the appropriate settings in your browser. Further details can be found in the section about cookies above.
In addition, the use of Google Maps and the information obtained via Google Maps is governed by the Google Terms of Use https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=en and the Terms and Conditions for Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Google also offers further information at
https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/privacy


Google reCAPTCHA

Our website uses Google reCAPTCHA to check and prevent automated servers ("bots") from accessing and interacting with our website. This is a service provided by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (hereinafter: Google).
This service allows Google to determine from which website your request has been sent and from which IP address the reCAPTCHA input box has been used. In addition to your IP address, Google may collect other information necessary to provide and guarantee this service.  
The legal basis is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Our legitimate interest lies in the security of our website and in the prevention of unwanted, automated access in the form of spam or similar.

Google offers detailed information at https://policies.google.com/privacy concerning the general handling of your user data.


Google Fonts

Our website uses Google Fonts to display external fonts. This is a service provided by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (hereinafter: Google).
To enable the display of certain fonts on our website, a connection to the Google server in the USA is established whenever our website is accessed.
The legal basis is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Our legitimate interest lies in the optimization and economic operation of our site.
When you access our site, a connection to Google is established from which Google can identify the site from which your request has been sent and to which IP address the fonts are being transmitted for display.

Google offers detailed information at
https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/privacy
in particular on options for preventing the use of data.


YouTube

We use YouTube on our website. This is a video portal operated by YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, hereinafter referred to as "YouTube".
YouTube is a subsidiary of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, hereinafter referred to as "Google".
We use YouTube in its advanced privacy mode to show you videos. The legal basis is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Our legitimate interest lies in improving the quality of our website. According to YouTube, the advanced privacy mode means that the data specified below will only be transmitted to the YouTube server if you actually start a video.
Without this mode, a connection to the YouTube server in the USA will be established as soon as you access any of our webpages on which a YouTube video is embedded.
This connection is required in order to be able to display the respective video on our website within your browser. YouTube will record and process at a minimum your IP address, the date and time the video was displayed, as well as the website you visited. In addition, a connection to the DoubleClick advertising network of Google is established.
If you are logged in to YouTube when you access our site, YouTube will assign the connection information to your YouTube account. To prevent this, you must either log out of YouTube before visiting our site or make the appropriate settings in your YouTube account.
For the purpose of functionality and analysis of usage behavior, YouTube permanently stores cookies on your device via your browser. If you do not agree to this processing, you have the option of preventing the installation of cookies by making the appropriate settings in your browser. Further details can be found in the section about cookies above.
Further information about the collection and use of data as well as your rights and protection options in Google's privacy policy found at https://policies.google.com/privacy


Vimeo

We use Vimeo to display videos on our website. This is a service of Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA, hereinafter referred to as "Vimeo."
The legal basis for collecting and processing this information is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Our legitimate interest lies in improving the quality of our website.
When you access a page on our website that has Vimeo embedded in it, a connection to Vimeo's servers in the USA is established. For technical reasons, it is necessary for Vimeo to process your IP address. In addition, the date and time of your visit to our website will also be recorded.
If you are logged into Vimeo while visiting one of our webpages containing a Vimeo video, Vimeo will associate information about your interaction with our site to your Vimeo account. If you wish to prevent this, you must either log out of Vimeo before visiting our website or configure your Vimeo user account accordingly.
For the purpose of functionality and usage analysis, Vimeo uses Google Analytics. Google Analytics stores cookies on your terminal device via your browser and transmits information about the use of those websites in which a Vimeo video is embedded to Google. It is possible that Google will process this information in the USA.
If you do not agree to this processing, you have the option of preventing the installation of cookies by making the appropriate settings in your browser. Further details can be found in the section about cookies above.
The legal basis for collecting and processing this information is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Our legitimate interest lies in improving the quality of our website and in Vimeo's legitimate interest in statistically analyzing user behavior for optimization and marketing purposes.
Vimeo offers further information about its data collection and processing as well your rights and your options for protecting your privacy at this link:

http://vimeo.com/privacy.

 


Model Data Protection Statement for Anwaltskanzlei Weiß & Partner